Steam Works Blue Razz - Việt Quất Phúc Bồn Tử Lạnh ( 60ml - 6mg )